Vår uthyrnings- och boendepolicy

Antaget av styrelsen 12-10-31, reviderad 13-12-16 och 15-05-28.

Uthyrning

Poängsystem för turordning

Den som registrerar sig som sökande hos Flens Bostads AB får en poäng per dag i kön. Detta gäller för alla sökande – både nuvarande hyresgäster och nya kunder.

De fem sökande som har flest poäng och som uppfyller riktlinjerna för uthyrning kommer att erbjudas visning av lägenheten. Undantag från poängsystemet kan göras av Hyresavdelningen efter särskild prövning, t ex om lägenheten är anpassad för rullstolsburna personer.

När de fem sökande med flest poäng valts ut tittar Flens Bostads AB bland dem på hur väl lägenheten motsvarar var och ens behov och om han eller hon skulle vara en bra kund. Det är viktigt för oss att få rätt hyresgäst till rätt bostad, för allas trivsel och trygghet.

Riktlinjer för uthyrning

Enligt Hyreslagen är det alltid hyresvärden som får fatta beslut om vilka hyresgäster som ska få teckna hyreskontrakt och därmed bo i värdens lägenheter. Dessa beslut fattas utifrån bedömningar om den bostadssökandes ekonomi, referenser etc men också ibland utifrån personliga samtal med sökanden och utifrån en allmän bedömning om personen eller familjen skulle passa bra i huset och tillsammans med övriga hyresgäster. Det är också viktigt att påtala att hyresvärden vid sina bedömningar måste beakta annan gällande lagstiftning beträffande t ex diskriminering.

Vid särskilda skäl ska tolkningen och tillämpningen av nedanstående riktlinjer för uthyrningen kunna prövas i första hand av VD och sedan av styrelsen för bolaget. Vid ärenden som berör Socialförvaltningens ansvar för bostadssökande med försörjningsstöd och/eller andra problem att få ett eget hyreskontrakt ska det efter styrelsens behandling även ske ett samråd med Individ- och Familjeomsorgen om den sökande så begär.

Som allmänna riktlinjer för om en bostadssökande ska erbjudas en lägenhet och/eller kunna teckna ett hyreskontrakt finns nedanstående exempel:

 • Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran med sin inkomst (vad som är en inkomst definieras längre fram) och ska inte ha betalningsanmärkningar i någon större omfattning, i synnerhet inte hyresskulder. Prövningen av vilka skulder som kan accepteras görs av Hyresavdelningen från fall till fall i samband med bedömningen av övriga påverkansfaktorer.
   
 • Lägenheten ska vara tillräckligt stor för att rymma den blivande hyresgästens familj. I förebyggande syfte finns följande begränsningar vid inflyttningen:
   
  TypYtaPersoner
  1 ROK eller mindre < 49 kvm: max tre personer (varav ett litet barn)
  2 ROK eller mindre < 70 kvm:max fyra personer
  3 ROK eller mindre < 90 kvm:max sex personer
  4 ROK eller mindre < 110 kvm:max åtta personer
  5 ROK eller mindre < 120 kvm:max tio personer

   
 • Goda referenser från ev tidigare boende ska kunna visas vid förfrågan
   
 • Hyresgäst ska vara 18 år för att teckna eget kontrakt och man kan heller inte ställa sig i bostadskön innan man fyllt 18 år
   
 • Hyresgäst ska ange personnr för att kunna söka lägenhet (undantag kan förekomma och bedöms från fall till fall av Hyresavdelningen)
   
 • Hyresgäst ska visa legitimation för att teckna kontrakt
   
 • Det kan bli aktuellt med borgen som säkerhet för ett hyreskontrakt om inkomsterna bedöms vara svaga eller om det finns betalningsanmärkningar. Den som ställer borgen ska ha en godkänd ekonomi. Saknar den som ska stå för kontraktet egen inkomst räcker det ej med borgen för att teckna kontrakt. Borgen ska därför användas endast undantagsvis och då enbart för att förstärka en svag ekonomi hos den bostadssökande.
   
 • Det ska vara möjligt för föräldrar (eller motsv) att teckna kontrakt för sina myndiga barn (eller motsv) under förutsättning att övriga förutsättningar för att hyra är uppfyllda. Dock gäller att en individuell prövning då görs för både den som ska stå för kontraktet och för den som ska bo i lägenheten. Det är inte möjligt för föräldrar att ställa sig i kö för sina omyndiga barns räkning, däremot kan de själva ställa sig i kö och sedan teckna ett kontrakt för barnens räkning.
   
 • När man tecknat ett hyreskontrakt är det inte möjligt att byta lägenhet inom FBAB förrän det gått sex månader sedan inflyttningen
   
 • Hyresgäst bör ha gällande hemförsäkring vid inflyttningen. Hemförsäkringen är hyresgästens skydd mot skador på det egna lösöret vid bl a olyckshändelser som t ex bränder, vattenskador och liknande. Hemförsäkringen skyddar ofta också hyresgästen mot kostnader för skador på fastigheten som beror på hyresgästens vårdslöshet eller vållande, t ex när brinnande ljus orsakar skador på fastigheten förutom på hyresgästens egendom. Utan hemförsäkring riskerar den boende att stå utan både bostad och husgeråd/möbler om skador uppstår (observera särskilt att risken ofta ligger på hyresgästen även i de fall hyresgästen själv inte orsakat skadan). För närmare information om regelverket för hemförsäkringar hänvisas till respektive försäkringsbolag eftersom olika bolag kan ha olika regler.
   
 • Med inkomst avses lön, a-kassa och ersättning för andra arbetsmark-nadspolitiska åtgärder, pension, livränta, företagarinkomst, avkastning på eget kapital, studielån/bidrag, och etableringsersättning / etableringstillägg. Andra inkomster / ersättningar kan efter särskild prövning också betraktas som inkomst. Inkomst i form av försörjningsstöd beviljat av Flens eller av annan kommun är dock inte en sådan ersättning som är att betrakta som godkänd inkomst. Enbart inkomst i form av statliga transfereringar såsom bostads-, barn- eller underhållsbidrag, bidragsförskott, särskilda bostadsstöd för pensionärer etc är heller inte godkänd inkomst men ska beaktas som inkomst i de fall de stöttar upp en annars svag ekonomi med inslag av godkända inkomster enligt ovan. Vad som är en tillräcklig inkomst för att hyra en lägenhet avgörs från fall till fall av Hyresavdelningen.

 

Inkomst ska vara varaktig och avse en period av minst sex månader framåt i tiden. Undantag kan förekomma och prövas från fall till fall av Hyresavdelningen (t ex för personer anställda av bemanningsföretag eller motsvarande).

Vid intern flytt inom Flens Bostads AB görs normalt samma prövningar som för nya kunder. Undantag kan förekomma och prövas från fall till fall av Hyresavdelningen.

För att byta lägenhet inom FBAB får man inte ha skulder till oss. Undantag kan göras om man byter till en mindre lägenhet för att förbättra sin ekonomi, detta prövas från fall till fall av Hyresavdelningen. Bostadsbytet ska också föregås av en lägenhetsbesiktning där ev skador som ska bekostas av den avflyttande hyresgästen ska beaktas i skuldbedömningen som Hyresavdelningen gör.

Om man har skulder till oss eller för svag ekonomi kan man inte få tillval som t ex tvätt- och diskmaskin. Undantag kan förekomma och prövas från fall till fall av Hyresavdelningen.

För att ställa sig i kö för bilplats, carport eller garage gäller normalt att hyresgästen ska bo hos oss. Undantag kan dock göras i de fall efterfrågan på garage från befintliga hyresgäster är svag, detta prövas från fall till fall av Hyresavdelningen. Huvudprincipen i dessa fall bör dock vara att dessa kontrakt tidsbegränsas för den händelse att någon spekulant som bor hos oss dyker upp.

-När en lägenhet blir ledig innan en godkänd bostadssökande med köplats ett kan flytta in gäller som huvudprincip att bostadsbolaget medger upp till två månaders väntetid med inflyttningen.

Undantag gäller dock för f d servicehuset Smedjan där kötiden är lång, här medges ingen väntetid utan erbjudandet om den lediga lägenheten går automatiskt vidare till nästa person på kölistan om man tackar nej till inflyttning ett visst datum. Det kan även bli aktuellt med andra undantag, detta prövas från fall till fall av Hyresavdelningen.

Den som av olika anledningar har synpunkter på Hyresavdelningens hantering av en bostadsansökan har rätt att få sin sak prövad av i första hand VD, i andra hand av bolagets styrelse och i vissa fall även av företrädare för bolagets styrelse tillsammans med företrädare för kommunens socialnämnd. Det kan då till exempel handla om varför man inte fått en viss sökt lägenhet eller att man inte kunnat förstå beslutet.

Om man är missnöjd ska man därför först skriva en förklaring till varför man är missnöjd och lämna den till VD för vidare handläggning. Om VD finner att det finns befogad anledning till missnöjet kommer kontakt att tas med berörd person för vidare diskussioner

Anmälan, förnyelse och andra regler för bostadskön

Personuppgifter och önskemål kan registreras av kunden själv via Flens Bostads AB:s hemsida. I och med att kunden registrerar sig godkänner också han eller hon att vi får lagra dessa personuppgifter i vårt fastighets-system och får göra en kreditkontroll av sökande och ev medsökande samt ta referenser m m.

För att behålla platsen i bostadskön måste kunden själv uppdatera sin intresseanmälan. Förnyelseansökan görs inom sex månader för att kunna behålla och bygga vidare på köpoängen.

Boende

Den som godkänts som hyresgäst hos Flens Bostads AB har också samtidigt själv godkänt de spelregler för boendet som diskuteras nedan.

Dessa spelregler bottnar ytterst i Hyreslagens regler om ”ordning, sundhet och skick”. Några exempel på regler som ska följas kommer nedan, observera dock att listan inte är heltäckande:

 • Flens Bostads AB:s lägenheter, gemensamma utrymmen ( t ex källare, trapphus och miljöbodar) och tomtmark ska vårdas av de boende och någon vanvård eller nedskräpning får ej förekomma. Hyresgäster ansvarar för sina besökare, föräldrar ansvarar för sina barn och husdjursägare för sina husdjur. Skador och fel som kan påverka fastigheternas skick eller driftskostnader måste snarast anmälas av hyresgästen till Bovärden
 • Rökning får ej förekomma i gemensamma utrymmen.
 • Gemensam tvättstuga ska efter användning lämnas i väl avstädat skick.
 • Vid avflyttning ska lägenheten lämnas i väl avstädat skick. Om så inte sker kommer städkostnaden att faktureras. Hyresgäst har alltid möjlighet att inom kontraktstiden konsultera Bovärd beträffande nivån på städningen innan nycklarna återlämnas i samband med avflyttningen. När nycklarna är återlämnade och/eller kontraktstiden upphört är dock den möjligheten borta och ev brister i städningen kommer att faktureras.
 • Vid uppsägningen av hyreskontraktet gäller Hyreslagens regler om tre månaders uppsägningstid som huvudprincip. Vid intern flytt till en större lägenhet eller till ett särskilt boende samt vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid. Vid internflytt till en mindre lägenhet gäller också en månads uppsägningstid om tomhyror kan undvikas. Undantag från regelverket för uppsägningstid kan medges av Hyresavdelningen.
 • Skador utöver normalt slitage i lägenheterna som konstaterats i samband med avflyttningsbesiktningen faktureras. Vid fastställandet av kostnaderna för skadorna ska som huvudprincip vår branschorganisation SABO:s aktuella prislistor tillämpas. Undantag kan förekomma och beslutas av Förvaltningssamordnaren.
 • Eventuella ändringar av lägenheten som vidtas av hyresgästen under hyrestiden och som inte återställts vid avflyttningen kan komma att faktureras. Det är därför alltid bäst att fråga bovärd eller förvaltare innan man som hyresgäst vidtar några ändringar i lägenheten.
 • Samtliga utlämnade nycklar, kort och taggar ska i original återlämnas vid avflyttningen. Om så inte sker kommer kostnader för cylinderbyten m m att faktureras enligt särskilt fastställd prislista.
 • Flens Bostads AB tolererar på bolagets mark och i bolagets fastigheter ingen form av kränkande särbehandling av vare sig hyresgäster, personal eller andra. I grova fall kan det bli aktuellt med polisanmälan.
 • Bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar och andra fordon ska placeras och köras enbart där så markerats som tillåtet. Bilar som är avställda eller i delar får endast ställas på tomtmark om överenskommelse först träffas med resp Bovärd.
 • Paraboler eller andra antenner etc får ej monteras utan föregående överenskommelse med respektive Bovärd.
 • Barnvagnar, cyklar, möbler eller andra föremål som placeras i trappuppgångar eller i andra gemensamma utrymmen och som kan försvåra utrymning i samband med t ex brand måste avlägsnas.
 • Andrahandsuthyrning är tillåtet efter överenskommelse med Flens Bostads AB, annars inte.

Underlåtenhet att följa ovanstående regler eller andra större avvikelser mot Hyreslagens föreskrifter om ”ordning, sundhet och skick” kan leda till att hyreskontraktet sägs upp för avflyttning. I normalfallet ska man dock först få en eller flera rättelseanmaningar innan det kan bli aktuellt med så drastiska åtgärder.