Integritetspolicy

För Flens Bostads AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. På den här sidan beskriver vi om hur vi behandlar dina personuppgifter.

GDPR är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vi vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss och vi tycker det är viktigt att du tar del av dem.

Flens Bostads AB är enligt Integritetsskyddsmyndigheten och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Ändamål och legala grunder

Flens Bostads AB samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hantera bostadsansökningar, erbjudande om bostad samt ingå och fullgöra avtal med hyrestagare eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Flens Bostads AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om vi har ett berättigat intresse av att det, exempelvis till en förvaltning hos vår ägare Flens Kommun. Personuppgifter kan även komma att behandlas av Flens Bostads AB samarbetspartners för marknadsföring på uppdrag av Flens Bostads AB, om vi har ett berättigat intresse av ett sådant ändamål och tjänsterna och produkterna har en naturlig anknytning till Flens Bostads AB.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av hyrestagares ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Flens Bostads AB kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde kan vara företag och- eller organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Flens Bostads AB (Personuppgiftsansvarig) och mellan parterna finns ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal tecknat. Det kan till exempel vara en IT-leverantör som ansvarar för drift av de datasystem där vi lagrar personuppgifter eller ett bolag som vi anlitat för att utföra tjänster i våra fastigheter.

Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kunden ska kunna fullgöras samt för att säkerställa Flens Bostads ABs berättigade intresse av att kunna nyttja flera kommunikationskanaler i vår marknadsföring.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Flens Bostads AB för vårt berättigade intresse att bibehålla en god kundrelation, såsom att via urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden registrerat en kundanmälan för att ansöka om bostad eller tecknat hyresavtal med oss, samt de uppgifter som Flens Bostads AB inhämtar från offentliga register. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information samt planering av ny-och ombyggnad av bostäder och lokaler som anpassats efter kundens preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Uppgifter som används för detta kan t ex vara demografisk data (ålder, hushållssammansättning etc), geografisk data (adresser etc), transaktionsdata (fakturering, betalning etc) och beteendedata (förbrukning etc) och användargenerad data (ex klick- och besöksstatistik, tidigare ansökningar av bostad etc).

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Flens Bostads AB Uthyrningspolicy. Du kan också besöka Integritetsskyddsmyndighetens webbplats där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Flens Bostads AB har grader av berättigande att inhämta personuppgifter och ett exempel på de olika stadierna framgår här nedan:

När Bostad söks

Vi behandlar personuppgifter som den bostadssökande personen anger i kundanmälan. Eftersom dessa uppgifter ligger till grund för en rättvis turordning måste den sökandes unika identitet anges med personnummer. Personuppgifterna raderas när bostadssökanden meddelar att hen inte längre önskar stå kvar som sökanden.

När Bostad erbjuds

När den sökande blir erbjuden en bostad är den lagliga grunden för behandling att avtal ska träffas mellan parterna skett. Ändamålet med behandlingen är att kontrollera att bostadssökanden uppfyller de krav som hyresvärden ställer upp. Information från tredje part, till exempel kreditupplysningsbolag inhämtas.

När hyresförhållandet pågår

När hyresavtalet är tecknat, övergår sökanden till att bli hyresgäst och hyresvärdens behov av att behandla personuppgifter förändras. Ett ändamål med behandlingen är att administrera och upprätthålla parternas skyldigheter i hyresförhållandet som grundar sig på hyresavtalet. Däri ingår att fastställa och styrka anspråk till följd av hyresavtalet och gällande rätt. Därutöver är det ett berättigat ändamål att erbjuda tjänster och service utöver vad som reglerats i hyresavtalet, behandla personuppgifterna för statistik och uppföljning samt för att uppfylla skyldigheterna som hyresvärd och fastighetsägare. Personuppgifterna kan användas för egen marknadsföring och egna kundundersökningar. Personuppgifterna kan också användas för annans marknadsföring under förutsättning att vad som marknadsförs har en närliggande och naturlig koppling till hyresförhållandet. Här avses exempelvis försäkringsbolag, bredbandsbolag, kabeltvbolag, elbolag, larmföretag – det vill säga produkter som hyresgästen har nytta av när hyresförhållandet pågår.

När hyresförhållandet har upphört

När hyresgästen har flyttat kan personuppgifter användas för att bevaka kvarstående rättsliga anspråk, exempelvis fordringar, samt för bedömning om hyresgästen kan erbjudas nytt boende hos hyresvärden. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är således fortfarande hyresavtalet i första hand. Vad gäller att behålla uppgifter för att hyresgästen ska erbjudas nytt boende åberopas intresseavvägning. Slutligen kan hyresvärden vara tvungen att spara vissa uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Så är exempelvis fallet med bokföringsmaterial.

Gallring och anonymisering

När ett hyresavtal upphört och ingen anledning kvarstår för hyresvärden att bevaka kvarstående rättsliga anspråk, exempelvis fordringar, samt för bedömning om hyresgästen kan erbjudas nytt boende hos hyresvärden, kommer samtliga personuppgifter att gallras och anonymiseras efter 24 månader.

Dina rättigheter att begära ändring eller information

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter Flens Bostads AB behandlar, ändamålen, kategorier av personuppgifter, mottagare eller kategorier därav som personuppgifterna har lämnats till, under vilken tidsperiod som behandlingen skall ske, din rätt att begära rättelse, radering, begränsningar eller rätt till invändning, rätten att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten och information om varifrån personuppgifterna har insamlats samt förekomst av automatiserat beslutsfattande. Om personuppgifterna överförs till tredje land eller internationell organisation, har du rätt till information om skyddsåtgärder som vidtagits.

Du har rätt att begära rättelse, radering, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingar samt att på begäran få tillgång till de personuppgiftsbehandlingar som görs.

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om Flens Bostads AB bryter mot personuppgiftslagstiftningen.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida.

KBL, kamerabevakningslagen

Vissa miljöbodar är kamerabevakade och dina personuppgifter behandlas i samband med kamerabevakningen.

Syftet med kamerabevakningen i miljöboden är att förebygga, förhindra och beivra skadegörelser, bränder och stölder och att säkerställa att Hyreslagens regler om ordning, sundhet och skick efterlevs.

Alternativa åtgärder som har vidtagits har inte lett till önskat resultat.

Rättslig grund för kamerabevakningen är avtal - för att kunna bedriva uthyrningsverksamheten inkl avfallshanteringen för hyresgästerna med trygghet, ordning, sundhet och skick enligt Hyreslagen.

Material från kamerabevakning omfattas av en tystnadsplikt enligt § 22 kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. En ansvarig person har utsetts. Den har tillgång till inspelat material, som vid behov kan lämnas till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet.

Det är styrelsen för Flens Bostads AB som är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen av detta område. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar, eller begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast via att kontakta oss.

Kontaktuppgifter till Flens Bostads AB

Telefon: 0157-431700, E-post: info@flensbostad.se

Perssonuppgiftsansvarig

Flens Bostads AB
C/o Arne Fältin, VD
Besöksadress: Storgatan 23
Box 74
642 22 Flen

Dataskyddsombud

Svetlana Jelisic
E-post: dataskyddsombud@flen.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via e-post till imy@imy.se